Neue Seite 3

cinema-ye-azad

سينمای آزاد

. Postfach 100525 D-66005 Saarbrücken   .Tel: 0049 681 39224 . cinema-ye-azad@T-online.de

آرشيو               کارنامه               عکسها               تماس با ما

نوشته ها وگفته های ديگران

سرآغاز

خبرها

*يک پژوهش
سينمای معترض وسينمای جمهوری اسلامی

از: بصير نصيبیهمراه با فيلمهای مسلم منصوری
1- محاکمه مستند /داستانی
2- زنان تن فروش/ مستند (برگور نبشته)
3- زنان جنگ زده /مستند(اتوپيا)
• هرسه فيلم زير نويس انگليسی دارد
• اين فيلمها در داخل کشور مخفيانه ساخته شده است.

برای اطلاع از نحوه برنامه ريزی با دفتر سينمای آزاد تماس بگيريد


در باره ی مسلم منصوری(عکس های فيلم ها)
مسلم منصوری تا سال 1379 در ايران زندگی کرد. او در ايران چند فيلم ساخت نخستين کارش که با موفقيت هم مواجه شد فيلم مستندی است اززندگی دردناک سبزيان ؛ يک عاشق و شيفته سينما. فيلم ديگر او« شاملو شاعر آزادی» نام دارد که هر چند به خاطر دخالت های بيجای بهمن مقصود لو تهيه کننده فيلم؛ ارزشهايش مغشوش شد اما در محافل خارج از کشور نمايشهای متوالی داشته است .
وبعد از اين فيلم ؛ مسلم با پذيرش خطر به کار فيلمسازی مخفی روی آورد آنگاه مواد خام تصوير برداری شده را از ايران خارج کرد ؛ حاصل کار مخفی او فيلهای «جنگ زدگان» و«زنان تن فروش» و« محاکمه» است.
فيلم محاکمه در جشنواره مستقل TRIBECA در نيويورک سال 2003جايزه بهترِين فيلم مستند را بدست آورد.
مسلم پناهنده سياسی ومقيم امريکاست. وی بعد از خروج از کشور نيز به فعاليت های سينمايی اش با پشتکار ادامه می دهد . علاوه برآن در گفتگوها ی راديويیِ ومقالاتی که برای سايت های اينترنتی می نويسد؛ صدای اعتراض سينماگران در بند سينمای راستين ايران را انعکاس می دهد وچهره واقعی سينمای جمهوری اسلامی و زد وبند های رژيم با جشنواره ها را بر ملا می کند.

خلا صه محاکمه
آقای متنيی کارگر کوره پز خانه تنها هنرمنذ شناخته شده در محدوده ورامين وقصبه های اطراف آن است او قصه نويس است وفيلم هم مي سازد تا حالا صد کتاب نوشته تمام کتاب هايش دست نويس است او خود کتاب هايش را به خانه مرذم ده می برد وقتی خواندند دوبار ه پس می گيرد .
مردم ده می گويند که کتاب ها وفيلم های آقای متينی را دوست دادند زيرا که دردهای مشترک خودشان را بازگو می کند همچنين فيلم های متينی برای مردم ده تنها وسيله سرگرمی آنها است
وسايل کار گروه فيلمبرداری بسيار ساده وابتدايی است آنان با دوربين 8 ميليمتری که زمانی تنها وسيله بيان غير حرفه ای ها بود کار می کنند
گروه فيلمبرداری متينی همان مردم ده هستند که هم در فيلم بازی می کنند وهم به هنگام؛ مو.نتاژ وصدابرداری؛ وتکميل فيلم همراه متينی هستند
گريمور فيلم دختر متينی است وسايل گريمش يک آينه است؛ کمی پودر ويکی ودو مداد سياه
برای حرکت دوربين يا با اصلاح متداول تراولينگ؛ از الاغ ا ستفاده می شود ويا مردم خود فيلمبردار را به دوش می گيرند؛ آنان برای خودشان جلسات نمايش فيلم ونقد وبررسی هم ترتيب می دهند حتی جشنواره هم برگذار می کنند وبه خودشان جايزه هم می دهند بازيگران خود اکثريت تماشاگران را تشکيل می دهند اما آنان در همان محدوده اين را درک می کنند که نبايد برای در يافت مجوز خودشان را به مقامات وصل کنند
کتاب ها وفيلمهای متينی هر چه که هست از انديشه ای ساده ونيالوده مايه گرفته است اما سر انجام راپرت به پاسداران می رسد آنان به گروه شبيخون می زنند وسايل آنان را ضبط می کنند ومتينی وهمکارانش را به زندان ميفرستند و.گروه را متلاشی می کنند وسرانحام آنان را مجبور می کنند تعهد بسپارند که ديگر گرداينکارها نمی گردند ( اين فيلم در جشنواره مستقل که مايکل مور يکی از داورانش بود جايزه بهترين فيلم مستند را بدست آورد)

کار ديگرمسلم منصوری اثر تکان دهنده اي است با نام زنان تن فروش( بر گور نبشته)
آنچه در مرحله اول به چشم می آيد شعور وآگاهی اينگونه زنان است که با تن فروشان سابق در شهر نوی تهران که معمولا از سواد در حد خواندن ونوشتن هم محروم بودند جدايشان می کند.
اينان خود می دانند که عامل بد بختیشان حکومتی است که زير نام جمهوری اسلامی مردم را به اسارت گرفته وارز ش های انسانی را به مضحکه مبدل کرده است.
اين فيلم معلوم می کنند که برخلاف ادعای آقای کيارستمی در فيلم ده سکس وزياده خواهی جنسی دليل گسترش فاحشگی در ايران نيست بلکه فقر عمومی جامعه در اين زمينه نقش اصلی را بعهده دارد
زنان خاطره هاي دردناکی را بازگومی کنند از دخترانی؛ می گويند که در ازای تامين هزينه سفر خودشان به راننذه کاميون می فروشند ؛ زنی به صراحت می گويدکه برای نخستين بار به خاطر فشار های صاحب خانه که کرايه عقب افتاده اش راطلب می تن به تن فروشی می دهد
زن ديگرنيز می گويدکه وقتی ميخواهد در شرکتی استخدام شود به او پيشنهاد 25 هزار تومان حقوق می کنند ومعشوقه بودن ؛
دادگاهی که قاعدتا بايدمکانی برای تظلم خواهی باشد محلی برای دلالی محبت؛ است وقتی تن فروشی در مانده از مسئول دادگاه عاحزانه ميخواهد حتی در حد يک کنيز به درد های او توجه کند آقای رئيس پوزخندی بر چهره کريهش نقش می بنند وجواب می دهد من کنيز نميخوام؛خانم ميخوام
زن ديگری از عشق مي گويد وارزش تن او هم آغوشی را نه يک رفتار ناپسند بلکه يک غريزه زيبا می داند اما با کسی که دوستش دارد نه در ازاء دريافت پو.ل

زن ديگری می گويد....
از نظر روحی هيچکس تو اين مملکت ارضاء نمی شه ممکنه کسی با من ده دقيقه سکس داشته باشه واز نظر جسمی ارضاء بشه اما از نظر روحی نه
چون مملکتی نيست که بتونی حرف بزنی.

فيلم ديگر مسلم ( زنان جنگ زده) در دهکده المپيک سابق تصوير برداری شده
در جمهوری اسلامی اين ساختمان لابد بدليل اين که باقيمانده طاغوت بود به حال خودرها شد به هنگام جنگ ؛جنگزدگان راکه خانه وزندگی شان را ار دست داده بودند به اين ساختمان نيمه مخروبه منتقل کردند بی آنکه کوچکترین توجهی به وضعيت آنان بکنند ساختمان نه منبع سوخت دارد نه وسايل اوليه زندگی ونه امکان بازی برای بچه ها ونه هيچ دريچه ای بسوی دنيای بيرون
درمحوطه ساختمان ولگرد هاوفروشندگان مواد مخدر آزادانه مِيگردند وخانواده ها جرات نمی کنند بچه هايشان را حتی برای هواخوری از اطاقهايشان که به سلول های زندان شبيه تر است خارج کنند
يک خانواده با 6 بچه که در يک اطاق10 متری زندگی می کنند از زندگی دردناکشان می گويند
مادر که شنيده است آقای خاتمی به درد مردم ميرسد عريضه در دست ؛خودش را به اتوموبيل آقای رئُيس جمهور می رساند اما در محاصره مامورين امنييتی قرار ميگيرذ چيزی نماده بودبه جرم سوء فصد به جان حاج آقا به زندان سپرده شود
دختر های بزرگتر ديگر به مدرسه نمی روند چرا که هزينه شهر يه مدرسه را نمی توانند تامين کنند؛
دختر کوچکتر هم چون نتوانسته مبلغی را که به هنگام دريافت کارنامه بايد پرداخت کند فراهم نمايد؛ کارنامه اش توقيف شده است،
اين دختران جوان در سنينی که بايد پر شور ونشاط وفعال به آينده بانديشذ نا اميد وسرخورده در گو.شه خانه مانده اند و از صبح تا شب فقط ميخوابند!!
دختر 11 ساله خانواده معترض است؛ که خدا چر ا او را آفريده ايا او آفريده شده که زجر بکشد؟ او می گويد: چرا خدا مرا از روی زمين برنمِيدارد من حاضرم بميرم
وقتی از جمع آنها پرسيده می شود چه آرزوئیِ داريد همه آن تنها يک واژه مشترک را فرياد ميزنند: مردن!!

*گزارش کانون هنری ايرانيان
از موفقيت
فيلمهای مسلم منصوری


فیلم زیرزمینی " محاکمه" ساخته هنرمند در تبعید مسلم منصوری در فستیوال Movie Eye/Kinoglas در TVER روسیه جایزه بهترین فیلم را در بخش فیلم های بین المللی دریافت کرد.
فیلم محاکمه سال 2002 در کانادا ادیت شد و سال 2003 در فستیوال Tribeca در نیویورک جایزه بهترین فیلم مستند را برد. این فیلم تا کنون در فستیوالهای متعدد سینمایی از جمله:
Viennale Internatioal Film Festival در اتریش
Pusan Film Festival در کره جنوبی
Brawnschwieg Film Festival در آلمان
Space Monkey Movie Festival در تورنتو- کانادا
Tiburon Film Festival در آمریکا
Festival de cinéma Iranien en Exil در پاریس- فرانسه
Documentary Film Fest در مکزیک
Festival Nouveau cinema- Redcat در لس آنجلس
Documentary International Film Festival درمونترال- کانادا
Film Festival en Exile در گوتنبرگ- سوئد
Thessaloniki Film Festival در یونان،

و در تلویزیون کانال یک سوئد به نمایش در آمده است و قرار است در ماه اکتبر و نوامبر 2004 در فستیوالهای :

Documentary Film Festival Leipzig در آلمان
Taiwan Documentary Film Festival در تایوان
Sidewalk Film Festival در آلاباما- آمریکا
Festival de Cine Las Garzaz در پاناما
International Documentary Film Festival در چکوسلواکی
South Africa Film Festival در آفریقای جنوبی
Anchorage International Film Festival در آلاسکا- آمریکا،
به نمایش گذاشته شود.

همچنین فیلم های " گورنبشته" ( تصویر زندگی زنان تن فروش در ایران) و " اتوپیا" ( تصویر زندگی زنان جنگزده) از دیگر ساخته های مسلم منصوری و به تهیه کنندگی لیلا قبادی که در سال 2003 در سوئد ادیت آن به اتمام رسید، تاکنون در فستیوالهای:

Goteborg Film Festival در گوتنبرگ- سوئد
Film Festival Taltel در مالمو- سوئد
Women of colour Film Festival در نیویورک- آمریکا
Festival de Cinema en Exile در پاریس- فرانسه
Film Festival en Exile در گوتنبرگ- سوئد
Iranian Resistance Cinema in Exile در تورنتو- کانادا
Thessaloniki Film Festival در یونان
Women Freedom Fon در کلرادو- آمریکا
به نمایش در آمده و قرار است در ماه اکتبر و نوامبر 2004 در فستیوالهای:

Gene Siskel Film Festival Center در شیکاگو- آمریکا
Viennale Film Festival در وین- اتریش
Lesben Film Festival berlin در آلمان
Festival de Cine Las Garzaz در پاناما
Taiwan Documentary Film Festival در تایوان،
نمایش داده شود.

این فیلم ها جدا از فستیوالهای یاد شده در بسیاری از مجامع هنری و دانشگاهی و انجمن های بین المللی زنان در امریکا و اروپا و کانادا به نمایش گذاشته شده است.
لازم به ذکر است که این فیلم ها در فستیوال سینمایی و مجامع هنری و دانشگاهی به عنوان فیلم های زیرزمینی به نمایش در آمده و در مطبوعات سینمایی بین المللی، سینمای زیرزمینی ایران به عنوان یک الگو در مقابل سینمای رسمی حکومتی مورد بحث قرار گرفته است.


کانون هنری ایرانیان آزادیخواه
پنجم سپتامبر 2004
Kanoon_honari@hotmail.comسرآغاز